Skip to content

Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Rose Online Concepts internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Rose Online Concepts mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Rose Online Concepts de plicht om haar werknemers, klanten, derden die in relatie staan tot klanten en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Rose Online Concepts worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Rose Online Concepts vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Rose Online Concepts in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Rose Online Concepts expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Rose Online Concepts gebruikt en het doel van het gebruik

Rose Online Concepts verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Rose Online Concepts, een derde bent die in relatie staat tot de klant, een zakelijke relatie van Rose Online Concepts bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Rose Online Concepts of via het contactformulier contact met ons opneemt. Rose Online Concepts verzamelt van haar werknemers naam, adres, e-mailadres, pasfoto, telefoonnummer, BSN-nummer, IBAN-gegevens, kopie van het identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomst, beoordelingen van de werknemers en salarisafspraken. Van klanten en zakelijke relaties worden naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Van derden die in relatie staan tot de klant van Rose Online Concepts, verzamelt Rose Online Concepts mogelijk naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, mogelijk foto’s, mogelijk een kopie van het identiteitsbewijs, IBAN-gegevens, IP-adressen, BSN-nummer en polisnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die werknemers, klanten en zakelijke relaties met Rose Online Concepts sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • werknemers, klanten, derden die in relatie staan tot klanten en zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (nieuwsbrief).

IP-adressen/cookies

Rose Online Concepts houdt IP-adressen bij van (potentiele) werknemers, klanten, derden
die in relatie staan tot klanten en zakelijke relaties die de website bezoeken. Deze gegevens
stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) werknemers, klanten, derden die in relatie staan tot klanten en zakelijke relaties zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Rose Online Concepts verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Rose Online Concepts-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Rose Online
  Concepts met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Rose Online Concepts verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Rose Online Concepts worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Rose Online Concepts beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Rose Online Concepts om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Rose Online Concepts hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Rose Online Concepts verstrekte persoonsgegevens;
 • Rose Online Concepts heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of vastgestelde doelen. Rose Online Concepts hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Rose Online Concepts zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@roseonlineconcepts.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Rose Online Concepts.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Rose Online Concepts opnemen en probeert Rose Online Concepts er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Rose Online Concepts ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Privacyreglement Rose Online Concepts versie juni 2018